Acceso Centros | Registro | Contacto
¿Qué estás buscando?
Criterio de búsqueda
Ver Oposiciones de:      
Oposiciones » Oposiciones Sector sanitario
Zeladors
  Modalidad:  On-line  
  Duración:  Flexible hs.  
  Precio:  € 66.00   
Dictado por: OPOS GARVI Solicitar información gratis

DESCRIPCIÓN

Requisitos: Nacionalidad española o comunitaria Tener cumplidos 16 años Certificado de estudios primarios, certificado de escolaridad de educación general básica, certificado de acreditación de escolarización LOGSE o equivalente Nivel A de catalán.

Va dirigido a aquellas personas interesadas en realizar las funciones de celador en centros sanitarios gestionados por el Instituto Catalán de la Salud: tramitar comunicaciones u objetos, vigilancia de enfermos, realizar servicios de guardia, vigilancia de la institución, dar cuenta de desperfectos o anomalías, vigilancia del acceso y estancia de los familiares y visitantes de los enfermos, movimiento y traslado de enfermos, etc.

Te preparamos para la superación de las pruebas de la fase de oposición de la convocatoria: Cuestionario test (55 preguntas) sobre el temario (14 temas).


TEMARIO

Temari:


Article 1
Aprovar i fer públics els temaris de les proves selectives i els barems que són
d’aplicació en les convocatòries gestionades per l’Institut Català de la Salut per
a l’accés a la condició de personal estatutari de gestió i serveis de les categories
professionals d’administratiu/va i de zelador/a, d’acord amb l’annex que igura en
aquesta Resolució.
Article 2
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració
de l’Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició
derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
(DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), contra aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant el director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació al DOGC; o directament
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la publicació de la
Resolució al DOGC.
Barcelona, 6 d’abril de 2009
ENRIC ARGELAGUÉS I VIDAL
Director gerent

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5369 – 29.4.2009 35412
Càrrecs i personal
cació, el departament corresponent de les comunitats autònomes, universitats,
escoles universitàries, entitats gestores d’institucions sanitàries de la Seguretat
Social, organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut, entitats
nacionals o estrangeres acreditades per a la docència (segons les respectives lleis
dels seus països).
b) També són objecte de valoració els cursos de perfeccionament organitzats
per escoles professionals i/o les associacions professionals, sempre que estiguin
inançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri d’Educació, el departament corresponent
de les comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats
gestores d’institucions sanitàries de la Seguretat Social i organismes autònoms
docents dependents del Departament de Salut.
c) Cursos a distància.
Amb caràcter general, tots els cursos a distància s’han d’ajustar al que estableixen
els apartats 2.1.a) i 2.1.b) d’aquest barem, i la seva valoració és la següent:
Els cursos a distància són valorats amb 0,01 punts per cada hora, ins a un màxim
de 200 hores per cada curs.
Els cursos a distància que requereixin superar una prova o més són valorats amb
0,02 punts per cada hora, ins a un màxim de 200 hores per cada curs.
2.2 Activitat de caràcter docent en cursos que estiguin relacionats amb les
tasques pròpies de la funció administrativa, i que compleixin els requisits establerts
a l’apartat 2.1 d’aquest barem quant a la seva autorització, organització i/o inançament:
ins a un màxim de 3,00 punts.
A raó de 0,1 punt per hora impartida.
—3 Experiència professional (màxim 12,00 punts).
Per serveis prestats en la categoria d’administratiu en les institucions sanitàries de
la Seguretat Social o en la categoria d’administratiu (grup C1) en cossos o escales
d’Administració general de qualsevol administració pública:
Per cada mes de treball: 0,1 punts i ins a un màxim de 12,00 punts.
—4 Coneixements de llengua catalana.
Certiicat superior al de coneixements mitjans de llengua catalana (certiicat C)
de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o
equivalent: 2,00 punts.
Temari de la categoria professional de zelador/a
I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.
Tema 2
L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i
competències. Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i
deures de la ciutadania.
II. L’empresa pública
Tema 3
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions
i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. La prestació de
serveis sanitaris i sociosanitaris.
III. Gestió de recursos humans
Tema 4
L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit
d’aplicació. Classiicació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5369 – 29.4.2009 35413
Càrrecs i personal
Tema 5
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari ix. Provisió,
selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.
Tema 6
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.
Tema 7
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de
treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Sistemes d’incentivació
i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment
d’objectius. Polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació
assistencial i millores laborals.
Tema 8
L’estatut bàsic de l’empleat públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació
al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV Prevenció de riscos laborals
Tema 9
Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius,
inalitats i funcions. Factors de risc especíics del lloc de treball. Factors associats a
la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes químics, seguretat vial i equips
de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents físics (radiacions
ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents químics (desinfectants, residus,
làtex). Factors associats a l’ergonomia: postures de treball, manipulació manual de
càrregues, mobilització de malats, treballs d’oicina i pantalles de visualització de
dades. Factors associats a la psicosociologia.
V. Organització del treball.
Tema 10
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb
la salut i l’atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció
al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions,
queixes i peticions.
Tema 11
Històries clíniques: concepte i conidencialitat. Arxiu de documents. Conservació
i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics.
Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, preixos i suixos que componen
els termes mèdics i sanitaris.
Tema 12
Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència: incendis. La mobilització i
trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques:
rentat de mans, utilització de guants d’un sol ús, mesures d’higiene durant
la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals),
manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.
Tema 13
Introducció a la informàtica. Oimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic:
elements de l’entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de itxers (obrir, guardar
i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d’alineació
i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de
revisió gramatical. Ortograia. Conigurar la pàgina. Imprimir documents i conigurar
impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del progra

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5369 – 29.4.2009 35414
Càrrecs i personal
ma Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, iles i columnes,
cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres,
fórmules i funcions, inestres. 3. Navegació per Internet. Correu electrònic.
Tema 14
Qualitat: concepte i deinició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte.
El cicle de millora contínua: planiicar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA).
Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte. L’acreditació del Departament
de Salut: concepte. La certiicació de qualitat: què és la norma ISO.OPOSICIONES RELACIONADAS

» Oposición a Auxiliar de Enfermería de la Agencia Valenciana de Salud.
» Celador del ICS
» Oposiciones a Celador de la Agencia Valenciana de Salud.
  Publica tus cursos y másters:
Ahora puedes agregar tu centro
GRATIS y aumentar tus matrículas.
  Centros Destacados Ver Todos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
Ver cursos
 
Categorías más buscadas
MASTERS
   »  Másters de Marketing
   »  Másters de Dirección Comercial
   »  Másters de Desarrollo de marca y producto
   »  Másters de Calidad
   »  Másters de Gestión de la calidad
   »  Másters de ISO 9001:2008
CURSOS
   »  Cursos de Salud
   »  Cursos de Idiomas
   »  Cursos de Informática
   »  Cursos de Calidad
   »  Cursos de Empresa
   »  Cursos de Prevención Riesgos Laborales
OPOSICIONES
   »  Oposiciones de Oposiciones
   »  Oposiciones de Oposiciones Administración
   »  Oposiciones de Seguridad y Vigilancia
   »  Oposiciones de Oposiciones Sector sanitario
   »  Oposiciones de Oposiciones Guardia Civil
   »  Oposiciones de Oposiciones Medio ambiente
MasteryCursos.com Cuursos.com eOposiciones.es AprenderCursosdeIngles.com CursosSubvencionadosGratis.es MisCursosGratis.es
Acceso Centros  |  Registra tu Centro  |  Contáctanos  |  Aviso Legal  |  Normas de uso  |  Añadir a Favoritos  |  Recomendar a un amigo  |